Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη A΄ περιόδου 2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ   Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α

ΘΕΜΑ: Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη A' περιόδου 2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο      Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ        Π . Ε . Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 160, 186 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το Π.Δ.129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222 Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
 3. Την Απόφαση με αριθμό 34324/05-09-2014 (ΦΕΚ 2714 Β'/10-10-2014) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α'/16-10-1972) και του Π.Δ. 271/1976 (ΦΕΚ 102 Α'/30-04-1976) «Περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και ειδικών Ραδιοδικτύων».
 5. Την με αριθμό 68000/763/2002 (ΦΕΚ 1579 Β'/18-12-2002) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και την με αριθμό 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969 Β'/02-09-2011) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Περί κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».
 6. Την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού της Υπηρεσίας μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Προκηρύσσουμε τις εξετάσεις της A' περιόδου 2015, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη.
 2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 29 Μαϊου 2015 και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα

εξετάσεων (1ος όροφος) της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας.

3. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά

υποψηφίων μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαϊου 2015 και ώρα 13:30 μ.μ.. Μετά την ημερομηνία αυτή

δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Διευκρινίζουμε επίσης τα εξής:

 1. Αίτηση με συνημμένη Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
 3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
 4. Παράβολο 26€ (ΚΑΕ: 3741).

• Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων και για την έκδοση του πτυχίου, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας δύο (2) φωτογραφίες του επιτυχόντος.

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση με την περίληψη προκήρυξης που τη συνοδεύει, παρακαλείται να πληροφορήσει σχετικά του ενδιαφερόμενους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Καρδίτσας.

                   - Ο -

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης                                                                        Download

 

 

sigjrr