Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη A΄ περιόδου 2013

Εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α΄περιόδου 2013, θα διενεργηθούν σύμφωνα με απόφαση της Aντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Βασιλείου Τσιάκου.

Πιο συγκεκριμένα:

Με απόφαση 90445/7848 απο 27-05-2013 του Αντιπεριφερειάρχη έγινε συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων (1ος όροφος) της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. καρδίτσας θα παραλαμβάνει δικαιιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:30. μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Διευκρινίζουμε επίσης τα εξής:

Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθμ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969 Β' /02-09-2012) απόφαση.

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gr και συγκεκριμένα στη διαδρομή: Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ. 11 → υποπαράγραφος 11.7, [http://www.yme.gr/?getwhat=1&;oid=1160&id=tid=1184], έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων, το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου».

Επίσης έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό (TestRadio) για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή πολίτες άλλων χωρών εφόσον διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

4. Παράβολο 26€ (ΚΑΕ: 3741).

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρώνονται τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιοι στην Υπηρεσία μας, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) της ίδιας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενοι συνεννόηση.

Οι υποψήφιοι, για να τους επιτραπεί η συμμετοχή του στις εξετάσεις, θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, εισερχόμενοι στην αίθουσα εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητας τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99, ΦΕΚ99Α).

Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων και για την έκδοση του πτυχίου, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας δύο (2) φωτογραφίες του επιτυχόντος.

Κλικ για τις αποφάσεις .... ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

sigjrr

 

 

random_33.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1279250
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.192.94.177