Εθνικός Μηχ. Διαχείρισης Κρίσεων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με το Ν.4662 (ΦΕΚ A 27) 07.02.2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», αναβαθμίζεται το σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση αυτή, η οποία πλέον θα στηρίζεται στον Εθελοντή που θα αποκτά την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, βάσει του οποίου θα μπορεί κάποια Οργάνωση να συμμετέχει στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.), απαιτείται η επανεγγραφή όλων των Εθελοντικών Οργανώσεων μέχρι 13 Μαΐου.

Για να γίνει αυτό απαιτείται τουλάχιστον δώδεκα (12) μέλη να αποκτήσουν τη ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.

Τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος.

β. Να μιλούν και να γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

γ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

δ. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) της ηλικίας τους, Προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος.

ε. Να έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που θα πιστοποιείται κατόπιν υποβολής γνωμάτευσης καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή πρέπει τα μέλη να προσκομίσουν μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο https://www.facebook.com/.../permalink/10160980178583523/ )

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

3. Πρόσφατες γνωματεύσεις καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο https://www.facebook.com/.../permalink/10160980179118523/ ), η οποία θα εκδοθεί μέσω του gov.gr και της αντίστοιχης εφαρμογής: (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates)

με την χρήση των κωδικών του taxisnet, στην οποία θα προστεθεί το παρακάτω κείμενο:

α. δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη και δεν έχω καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

β. δεν είμαι μέλος σε άλλη, υπό ένταξη, εθελοντική οργάνωση του Μ.Ε.Ο.Π.Π.

γ. Συναινώ στην επεξεργασία των στοιχείων μου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 16126/20-9-2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αφού συμπληρώσετε το παραπάνω κείμενο, στο επόμενο πεδίο "στοιχεία αποδέκτη του εγγράφου σας" και στο πλαίσιο Προς, καταχωρείτε "το Τμήμα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας της Γ.Γ.Π.Π."

Στην περίπτωση που εκτυπωθεί και χρησιμοποιηθεί το συνημμένο έντυπο θα πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή.

Στις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και καρδιολόγου θα πρέπει να πιστοποιείται «η καλή γενική ιατρική κατάσταση και υγεία και κρίνεται κατάλληλος/η να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας».

Στην αντίστοιχη γνωμάτευση του ψυχιάτρου πρέπει να πιστοποιείται ότι «είναι ψυχικά και σωματικά υγιής και κρίνεται κατάλληλος/η να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας».

Τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στο φάκελο Αρχεία της ομάδας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνείτε μαζί μου.

 
 

sigjrr

 
 
random_24.jpg
Greek English French German Italian Russian Spanish
1267900
(Since25Apr2012) Το_"ip"_σου_είναι_το..44.222.64.76